FAQ Świadectwa Energetyczne

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem zawierającym zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kiedy wymagane jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal jest:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

Oznacza to, że świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku.

Ponadto inwestor jest zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wszedł w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.). Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.


Do czego służy świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej pełni rolę informacyjną, określając charakter budynku lub jego części pod kątem jego energochłonności i zapotrzebowania energetycznego. Świadectwo to pozwala na określenie potencjalnego zużycia energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku lub lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.


Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Osoba taka musi spełniać wymagania ustawowe.

Wykaz znajduje się pod adresem https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych.


Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?
 

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

1) dane identyfikacyjne budynku lub części budynku;

2) charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;

3) zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;

4) oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.


Jakie dane są potrzebne do stworzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Informacjami niezbędnymi do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej są w szczególności: 

  • plany projektowe lub własnoręcznie sporządzony rysunek w wymiarami,
  • zdjęcie budynku,
  • opis przegród budowlanych i systemów technicznych budynku,
  • usytuowanie budynku względem stron świata,
  • w przypadku budynków usługowych dodatkowo informacje dotyczące oświetlenia.


Czym się różni świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego od lokalu użytkowego?

W przypadku lokalu użytkowego elementem liczonym dodatkowo w zakresie zużycia energii jest oświetlenie.


Dlaczego świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala ustalić wysokość zużycia energii cieplnej budynku lub jego części. Dla nabywcy lub najemcy budynku/lokalu jest to informacja służąca określeniu potencjalnych kosztów, związanych z użytkowaniem nieruchomości


Skąd wziąć dokumenty niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

Właściciel nieruchomości zwykle posiada wszystkie niezbędne dane i dokumenty niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku budynków i lokali pozostających w zasobach spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w przypadku braku tego świadectwa, dokumentacji technicznej budynku, o której mowa w ust. 1, właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a także najemcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez niego wniosku.


Jak dochodzi do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

W wyniku nowelizacji przepisów (od 28 kwietnia 2023 r.), świadectwo będzie można otrzymać w formie:

 •    papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub

•    elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Fakt przekazania świadectwa, powinien być odnotowany w akcie notarialnym, natomiast
w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa i o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

 
Jaki jest okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).


Jakie dane powinno się podawać w przypadku ogłoszenia reklamowego o wynajmie?

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać (od 28 kwietnia 2023 r.):
•    wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
•    udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
•    jednostkową wielkość emisji CO2.


Jaka może być konsekwencja braku świadectwa charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, kto nie wykonuje obowiązku przekazania kopii świadectwa energetycznego najemcy przy zwarciu umowy najmu lub nabywcy przy sporządzeniu aktu notarialnego podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega ten, kto działa w imieniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej i nie wykonuje obowiązku przekazania kopii świadectwa. Następnie art. 42 precyzuje, że kary są orzekane zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń grzywna może wynieść od 20 zł do 5 tys. zł.


Co to jest współczynnik EP ?

Energia pierwotna jako wskaźnik w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku określa ilość takiej energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na jego ogrzewanie, klimatyzację i wentylację mechaniczną oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla osób go zamieszkujących.

Jest wskaźnikiem uwzględniającym pochodzenie energii. W przypadku energii nieodnawialnej będzie to parametr zwiększony. Ma za zadanie promować i zachęcać do korzystania z odnawialnych źródeł energii.