Projekt ustawy o efektywności energetycznej

Projekt ustawy o efektywności energetycznej został skierowany w dniu 13 listopada 2009 r. pod obrady stałego Komitetu Rady Ministrów. 

Projekt ustawy jest odpowiedzią na podnoszone postulaty o konieczności ustanowienia systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie oszczędności energii zwłaszcza na polu końcowego wykorzystania energii. Projekt ten stanowi też wypełnienie postanowień dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006 r.), zwanej dalej „dyrektywą". Ponadto projekt jest konsekwencją konkluzji Rady Unii Europejskiej z dn. 8-9 marca 2007 r. ustanawiającej cel 20% oszczędności energii dła całej UE do 2020 r.

Polska dokonała dużego postępu w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej. Według danych GUS1Energochłonność PKB (wg kursu euro) w ciągu ostatnich 10 lat spadła o prawie 30%. W 1996 r. wynosiła 0,680 kgoe/euroOO; w roku 2006 spadła do poziomu 0,425 kgoe/euroOO. Niemniej jednak w dalszym ciągu efektywność polskiej gospodarki, liczona jako PKB (wg kursu euro) najednostkę energii, jest dwa razy niższa od średniej europejskiej.

Celem projektu ustawy jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii wymaganych na podstawie dyrektywy. Działania te prowadzone będą w trzech obszarach: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej i ciepła w przesyle i dystrybucji.

Wprowadzenie kompleksowego mechanizmu wsparcia dla działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarki doprowadzi w konsekwencji do ograniczenia szkodliwego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko oraz będzie się przyczyniać do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Obowiązujące obecnie przepisy nie zapewniają realizacji programów i środków poprawy efektywności energetycznej niezbędnych w celu uzyskania oszczędności energii wymaganych przez dyrektywę oraz zobowiązania międzynarodowe państwa. Dlatego zaproponowano projekt nowej regulacji jaką jest ustawa o efektywności energetycznej. Wprowadzenie zawartych w projekcie ustawy unormowań służyć powinno pełnemu wdrożeniu dyrektywy i zapewnieniu wymaganej poprawy efektywności energetycznej w Polsce