Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków określa między innymi zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, jak również wymogi wobec osób, które mogą sporządzać to świadectwo. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 9 marca 2015 roku.

W myśl ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku charakterystyka energetyczna to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania.

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej


Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel, zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, a także najemca, będzie musiał zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

 • sprzedawanego na podstawie umowy sprzedaży;
 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • wynajmowanego.

Powyższy obowiązek nie będzie dotyczył między innymi budynku:

 • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2?rok).

Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku


Świadectwo energetyczne będzie sporządzane na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, zgodnie z przepisami rozporządzeń wykonawczych do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Przy sporządzaniu świadectwa, będą brane pod uwagę parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku oraz parametry techniczne źródła ciepła zasilającego budynek lub część budynku.

 

Świadectwo będzie sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej będzie przekazywać osobie lub podmiotowi, który zlecił jego wykonanie, świadectwo charakterystyki energetycznej w formie papierowej, z numerem nadanym w centralnym rejestrze oraz podpisem osoby uprawnionej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku a przepisy Prawa budowlanego


Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku, dla którego został wykonany projekt architektoniczno-budowlanego oraz dla domu jednorodzinnego będzie sporządzane w oparciu o przepisy Prawa budowlanego, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie musiało zawierać:

 • dane identyfikacyjne budynku lub części budynku;
 • charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;
 • zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku.

Właściciel, zarządca budynku lub jego części, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego będzie musiał przekazać odpowiednio nabywcy albo najemcy:

 • świadectwo charakterystyki energetycznej – przy podpisaniu umowy sprzedaży albo sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy podpisaniu umowy najmu.